Toimitusehdot – User conditions

Maksupalveluehdot

TILAUS- JA TOIMITUSEHDOT / URHEILUKORTTI-PALVELU

1. KÄYTTÖEHTOJEN SOVELTAMINEN

Näitä Suomen Urheilukortti Oy:n palvelun käyttöehtoja (”käyttöehdot”) sovelletaan Suomen Urheilukortti Oy:n (”Urheilukortti”) ja Urheilukortin ostamalla palveluun rekisteröityneen käyttäjän (”Käyttäjä”) välillä solmittua sopimusta koskien Urheilukortin tarjoamaa palvelua (”Palvelu”) jossa Käyttäjä voi varata tai ostaa Urheilukortin ja siihen liittyvien pääsylippujen tai muiden liikuntapalveluiden tai muiden palveluiden tarjoajien (”Palveluntarjoaja”) tarjoamia liikunta- ja muita palveluita. Urheilukorttiin ja Käyttäjään viitataan jäljempänä yhdessä termillä ”Osapuolet” ja erikseen ”Osapuoli”.

2. MÄÄRITELMÄT

”Käyntikerta” tarkoittaa Käyttäjän Palvelun kautta hyödyntämää ottelu-, kilpailu- tai tapahtumalippua tai Palveluntarjoajan tarjoamaa palvelun käyttökertaa. ”Palvelu” tarkoittaa Urheilukortin tarjoamaa verkkopohjaista palvelua, jossa Palveluntarjoajat voivat esitellä tarjoamiaan liikuntapalveluita ja muita palveluita sekä pääsylippuja otteluihin, kilpailuihin ja muihin tapahtumiin Käyttäjien varattavaksi. ”Palveluntarjoaja” tarkoittaa sellaisia palveluiden tarjoajia, jotka ovat solmineet palvelusopimuksen Urheilukortin kanssa ja jotka tarjoavat Palvelussa palveluitaan Käyttäjien varattavaksi. ”Sopimus” tarkoittaa Osapuolten välistä sopimusta, joka syntyy, kun Käyttäjä rekisteröityy Palvelun käyttäjäksi ja maksaa Urheilukortin hinnan, ja johon sovelletaan näitä käyttöehtoja. 

”Immateriaalioikeuksilla” tarkoitetaan tekijänoikeuksia ja muita vastaavia oikeuksia (kuten tietokanta- ja luettelo-oikeudet), patentteja, hyödyllisyysmalleja, tavaramerkkejä, liikesalaisuuksia, tietotaitoa ja kaikkia laissa määrättyjä muita suojamuotoja sekä edellä mainittuja oikeuksia koskevia hakemuksia, kaikkialla maailmassa riippumatta siitä ovatko nämä rekisteröitävissä.

3. PALVELUT

Urheilukortin Palvelu on sovellusapplikaatiosta hankittava maksullinen palvelu, jonka kautta Käyttäjä voi varata seurojen, liittojen ym. palveluntarjoajien tarjoamia ottelu- ja tapahtumalippuja sekä liikuntapalveluita ja muita palveluita. Urheilukortti toteuttaa Palvelun yhdessä alihankkijoidensa ja kumppaneidensa kanssa. Urheilukortin palveluiden osalta Urheilukortti toimii Käyttäjän ja Palveluntarjoajan välillä Palveluntarjoajan tarjoamien palveluiden välittäjänä. Kun Käyttäjä varaa Palvelun kautta Palveluntarjoajan palvelun, käyttöä koskeva sopimussuhde syntyy Palveluntarjoajan ja Käyttäjän välille. Urheilukortti ei missään tilanteessa ole tällaisen sopimussuhteen osapuoli ja Palveluntarjoaja vastaa kaikilta osin tarjoamansa palvelun tarjoamisesta ja toteuttamisesta suhteessa Käyttäjään. Urheilukorttiin velvoitteet rajoittuvat ylläpitämään tämän Sopimuksen mukaisesti Palvelua, jossa Palveluntarjoajan palvelun Käyttökerta tai muu palvelutarjonta on varattavissa. Urheilukortti pyrkii aktiivisesti kehittämään Palveluita, ja Urheilukortilla on oikeus tehdä muutoksia Palveluun. 

4. KÄYTTÖOIKEUS JA OIKEUDET PALVELUUN

Urheilukortti myöntää Käyttäjälle näiden käyttöehtojen mukaisen, ei-siirrettävän ja ei-yksinomaisen oikeuden käyttää Palvelua. Käyttäjän tulee käyttää Palvelua soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Immateriaalioikeudet Palveluun ja sen sisältöön kuuluvat yksinomaan Urheilukortille tai kolmansille alihankintaa tekevälle osapuolelle.

Lataamalla Urheilukortin sovelluksen ja maksamalla Urheilukortin maksun kuluttajan ja Suomen Urheilukortti Oy:n välille syntyy nämä ehdot täyttävä sopimus. Kuluttajalla on oikeus perua Urheilukortin kauppa ilmoittamalla siitä 14 vrk sisällä Urheilukortille alla olevaan osoitteeseen. Peruuttamisoikeutta voi käyttää, vaikka palvelun suorittaminen olisi kuluttajan pyynnöstä aloitettu ennen peruuttamisajan päättymistä. Jos palvelun käyttö on aloitettu ja se peruutetaan, kuluttajan tulee maksaa yritykselle kohtuullinen korvaus, joka lasketaan suhteellisena osuutena sopimuksen mukaisesta kokonaishinnasta. Maksu vähennetään palautettavasta summasta. Maksu palautetaan käyttäjän ilmoittamalle pankkitilille.

5. KÄYTTÄJÄTUNNUS, SALASANA JA KÄYTTÄJÄTILI

Urheilukortin käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä sovellusapplikaatioon. Käyttäjälle Palvelun käyttämiseksi myönnetty käyttäjätili (Urheilukortti) on henkilökohtainen. Käyttäjä sitoutuu säilyttämään Palvelun käyttämiseksi tarvitsemansa salasanan tai saamansa koodin turvallisessa ja kolmansilta osapuolilta suojatussa paikassa. Käyttäjä sitoutuu viipymättä ilmoittamaan Urheilukortille salasanansa tai koodin katoamisesta tai käyttäjätilinsä epäillystä väärinkäytöstä. Urheilukortti sulkee Käyttäjän pyynnöstä Käyttäjän käyttäjätilin, ellei käyttäjätilin säilyttämiseen ole perusteltua syytä. Urheilukortilla on oikeus sulkea käyttäjätili, jonka se epäilee joutuneen väärinkäytön kohteeksi tai jonka kautta rikotaan Sopimusta tai muutoin toimitaan asiattomasti tai sen käyttö loppuu 18 kk päästä ostohetkestä.

6. PALVELUSSA TARJOTTAVAT PALVELUNTARJOAJIEN PALVELUT JA NIITÄ KOSKEVAT TIEDOT

Palvelussa pidetään esillä Palveluntarjoajien laatimia kuvauksia omista palveluistaan. Palvelussa kulloinkin varattavissa olevien Palveluntarjoajan palveluiden määrä, laatu ja saatavuus riippuvat aina Palveluntarjoajien palveluiden tarjonnasta. Urheilukortti voi arvioida Palveluntarjoajan palveluiden lainmukaisuutta tai niiden Palveluun sopivuutta ja arvioonsa perustuen poistaa Palvelusta sellaisia Palveluntarjoajien palveluita, jotka ovat lainvastaisia tai muuten sopimattomia Palveluun. Urheilukortti ei kuitenkaan missään tilanteessa vastaa Palveluntarjoajan palvelun soveltuvuudesta tarjottuun käyttötarkoitukseen, Palveluntarjoajan palvelun turvallisuudesta eikä lainmukaisuudesta eikä siitä, että jokin tietty Palveluntarjoajan palvelu olisi käytettävissä tai Palvelun kautta varattavissa tai että Palveluntarjoajien palvelut vastaavat Palveluntarjoajien niistä laatimia kuvauksia.

7. PALVELUA KOSKEVAT TAKUUEHDOT

Urheilukortti pyrkii siihen, että, Palvelu sisältäen ottelut, kilpailut, tapahtumat, edut ja muut palvelut toimii olennaisilta osiltaan Palveluntarjoajan kuvaaman mukaisesti ja  siinä määrin kuin sovellettava laki sallii, eikä Urheilukortti anna takuuta siitä, että Palvelun sisältö olisi virheetöntä, tai että Palvelun käyttö on keskeytymätöntä tai virheetöntä taikka Palvelussa olevat virheellisyydet korjattaisiin tai että Palvelu ei rikkoisi kolmansien oikeuksia, mukaan lukien Immateriaalioikeuksia. Urheilukortti pyrkii ilman aiheetonta viivästystä korjaamaan, siltä osin kun se on asiallisesti ottaen mahdollista, Urheilukorttisopimuksen voimassaoloaikana ilmenneet Palvelun virheet. Palvelun virheen korjaaminen voidaan toteuttaa esimerkiksi Urheilukorttiin tekemällä päivityksellä. Vähäiset virheet, jotka eivät estä Palvelun käyttöä määriteltyyn käyttötarkoitukseen, Urheilukortti pyrkii korjaamaan seuraavassa normaalissa Palvelun päivityksessä. Virheeksi ei katsota seikkoja, jotka johtuvat siitä, että Käyttäjä käyttää Palvelua Urheilukortin antamien ohjeiden tai määräyksien vastaisesti tai jotka muuten ovat Käyttäjän aiheuttamia tai johtuvat Käyttäjän verkkoyhteyksistä tai laitteista.

8. VASTUUNRAJOITUKSET JA KORVAUSVELVOLLISUUS

Siinä määrin kuin sovellettava laki sallii, Osapuoli ei ole vastuussa toiselle Osapuolelle aiheutuneesta välillisestä vahingosta, vaikka tälle olisi ilmoitettu tällaisen syntymismahdollisuudesta. Käyttäjä vastaa itse kaikesta Palvelun kautta käymästään kanssakäymisestä muiden käyttäjien, kuten Palveluntarjoajien, kanssa. Käyttäessään Palvelua Käyttäjä hyväksyy sen, ettei Urheilukortti vastaa muiden Palvelun käyttäjien, kuten Palveluntarjoajien toiminnasta. Selvyyden vuoksi todetaan, että mikäli Käyttäjä ei ole voinut hyödyntää varaamaansa Palveluntarjoajan palvelua, esimerkiksi ottelulippu tai käyttövoucher, Palvelussa kuvatun mukaisesti Palveluntarjoajan vastuulla olevasta syystä, ei Urheilukortti ole vastuussa tästä mahdollisesti syntyneestä vahingosta. Tällaisessa tilanteessa Urheilukortti ei veloita Käyttäjän Urheilukortin käyntikertaa, mutta Urheilukortti ei muutoin vastaa Palveluntarjoajan vastuulla olevasta syystä johtuneesta Palveluntarjoajan palvelun hyödyntämisessä tapahtuneista virheistä. Siinä määrin kuin sovellettava laki sallii, Urheilukortin korvausvelvollisuus Sopimuksen perusteella on rajoitettu kaikissa tapauksissa Käyttäjän Urheilukortille Palvelun käyttämisestä maksaman hinnan verran. Selvyyden vuoksi todetaan, että Urheilukortti ei missään tilanteessa vastaa Urheilukorttiin, Käyttäjän itsensä tai kolmannen osapuolen, mukaan lukien maksupalvelun tarjoajan, tietojärjestelmä- tai tietoliikennevirheiden ja/tai -häiriöiden taikka teknisten vikojen aiheuttamista keskeytyksistä tai vahingoista. Urheilukortti ei ole vastuussa Käyttäjälle kolmannen osapuolen ohjelmistoista tai laitteista. Urheilukortti ei myöskään vastaa keskeytyksestä tai vahingosta, joka on aiheutunut Sopimuksen tai Urheilukorttiin antamien ohjeiden vastaisesta Käyttäjän, Palveluntarjoajan, tai kolmannen toiminnasta. Näillä ehdoilla ei rajoiteta Käyttäjälle soveltuvan pakottavan lainsäädännön mukaisesti kuuluvia oikeuksia.

9. VOIMASSAOLO JA PÄÄTTYMINEN

Sopimus tulee voimaan, kun Käyttäjä on ryhtynyt käyttämään Palvelua maksamalla ja lunastamalla Urheilukortin. Sopimus on voimassa toistaiseksi ja siihen saakka, kun kortti ei ole enää voimassa. Sopimuksen päättymisestä huolimatta kaikki tämän Sopimuksen sellaiset ehdot, joiden luonteensa vuoksi tulee jäädä Sopimuksen päättämisen jälkeen voimaan, jäävät voimaan.

10. MUUTOKSET

Urheilukortilla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja Palvelussa tai palvelutuotannossa tehtävien muutosten tai lainsäädännön vaatimusten muutosten vuoksi. Palvelun ja näiden käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan Käyttäjälle Palvelussa. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy muutoksia, niin Käyttäjän sopimus päättyy, kun kaikki pääsyliput on käytetty tai 12 kk on kulunut ostohetkestä. Osapuolilla ei ole oikeutta siirtää Sopimusta tai siihen perustuvia oikeuksia tai velvollisuuksia kolmannelle osapuolelle. Urheilukortti voi kuitenkin siirtää Sopimuksen kolmannelle osapuolelle liiketoiminnan tai sen olennaisen osan myynnin tai muun järjestelyn yhteydessä.

11. YLIVOIMAINEN ESTE

Urheilukortti ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka todistettavasti johtuvat sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä (mm. tulipalot, työtaistelut, sotatoimet, sähkönjakelun katkeaminen, tai muu infrastruktuuriin tai tietojärjestelmiin liittyvä ongelma), ja jota Urheilukortin ei voida edellyttää ottaneen huomioon Sopimuksen tekohetkellä ja jonka seurauksia se ei myöskään olisi voinut välttää tai voittaa ilman kohtuuttomia taloudellisia ja/tai ajallisia panostuksia.

12. MUUT EHDOT


Käyttäjällä on lisäksi oikeus viedä asia kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn, kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi) ja Urheilukortin edustajaan.

Käyttäjällä on oikeus viedä sen ja Suomen Urheilukortti Oy:n välinen erimielisyys kotipaikkansa yleisen alioikeuden ratkaistavaksi.

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä.

Osittainen pätemättömyys: Jos jokin Sopimuksen määräys on tai myöhemmin tulee laittomaksi, pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, se ei vaikuta Sopimuksen muiden määräysten laillisuuteen, voimassaoloon tai täytäntöönpanokelpoisuuteen. Pätemätön määräys korvataan pätevällä ja lainmukaisella määräyksellä, joka täyttää mahdollisimman kattavasti pätemättömän määräyksen tarkoituksen ja liiketaloudellisen tavoitteen ja se tulee voimaan heti kun se julkistetaan tilausehdoissa.

Reklamaatiot ja kehut:

Suomen Urheilukortti Oy, y-tunnus 3187323-4

sähköposti: kuluttajapalvelu@urheilukortti.fi

MAKSUEHDOT / CHECKOUT FINLAND OY

Checkout on sinulle turvallinen maksutapa. Checkoutilla on Finanssivalvonnan myöntämä maksulaitostoimilupa. Palvelu on Checkout Finland Oy:n (y-tunnus 2196606-6) ylläpitämä, ja se on osa Nets-perhettä.

Checkout-maksunvälityspalvelu välittää maksusi kauppiaalle. Jos tiliotteellasi tai luottokorttilaskullasi näkyy Checkout Finland Oy, on maksusi välitetty.

Verkkokauppa/sovellus toimii tuotteiden ja palveluiden markkinoijana sekä tuotteiden toimittajana asiakkaalle. Verkkokauppa/sovellus huolehtii kauppaan liittyvistä lakisääteisistä sekä itse määrittelemistään muista velvoitteista. Jos haluat reklamoida tai palauttaa tuotteen, sinun kannattaa olla yhteydessä suoraan palveluntarjoajaan, Urheilukortin tilaajapalveluun.

Pankkimaksut

Käytössäsi on kaikkien suomalaisten pankkien maksupainikkeet. Voit maksaa Aktian, Danske Bankin, Handelsbankenin, Nordean, Oma Säästöpankin, Osuuspankin, POP-pankin, Säästöpankin, S-pankin ja Ålandsbankenin maksupainikkeilla. Tiliotteellasi maksunsaajana näkyy Checkout Finland Oy, jonka kautta maksusi välittyy Urheilukortille. Verkkokaupasta/Sovelluksesta sinut ohjataan suoraan omaan pankkiisi suorittamaan maksu turvallisesti.

Maksutoimeksiantopalvelua käyttäessäsi sinua sitoo seuraavat ehdot: Maksutoimeksiantopalvelun ehdot (In English)

Luottokorttimaksut

Voit maksaa verkkokaupassa/sovelluksessa Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard-, Debit MasterCard – ja American Express -korteilla. Verkkokaupassa/sovelluksessa ovat käytössä kansainväliset Verified by Visa -, MasterCard SecureCode – ja American Express SafeKey -todentamispalvelut. Checkout näkyy maksun saajana korttilaskulla ja välittää asiakkaan maksaman maksukorttimaksun suoraan Urheilukortille. Korttimaksaminen tapahtuu turvallisesti suojatulla maksulomakkeella, eikä maksukortin tietoja tallenneta verkkokaupan/sovelluksen järjestelmiin.

Mobiilimaksutavat

Mobiilimaksutavat Pivo, MobilePay ja Siirto ovat sovelluksessa toimivia palveluita, joilla voi maksaa verkko-ostoksia tilisiirtona tililtään tai korttimaksuna kortiltaan hyväksymällä maksun kyseisessä sovelluksessa. Pivolla onnistuvat lisäksi Siirto-maksut, jolloin maksun voi hyväksyä missä tahansa Siirtoa tukevassa sovelluksessa. Apple Pay on Apple-laitteessa toimiva palvelu, jolla voi maksaa ostoksia laitteeseen liitetyltä maksukortilta.

Pivo – Käyttöehdot ovat tarjolla Pivon sivuilla. Pivon käyttöehdot

MobilePay- Ehdot ovat tarjolla MobilePayn sivuilla. MobilePayn ehdot

Siirto- Siirto-maksuihin sovellettavat ehdot: OP:n yleiset euromaksuehdot. Siirto-palvelun käyttöehdot Nordealla [PDF]

Apple Pay – Käyttöehdot ovat tarjolla Applen sivuilla. Apple Payn käyttöehdot

Lasku- ja osamaksupalveluita Checkoutin kautta tarjoavat OP, Collector, Jousto ja AfterPay. Collector tarjoaa lasku- ja osamaksuvaihtoehdon myös yritysasiakkaille.

Luethan vielä rahoitusyhtiökohtaiset tarkemmat ehdot, jotka näet hyväksyessäsi maksun. Kun hyväksyt maksun, hyväksyt samalla rahoitusyhtiön ehdot.

Collector – Collectorin yrityslaskun ehdot [PDF]Collector-tuoteseloste [PDF]

Lue lisää: Collector.fi

Jousto – Jousto-tuoteseloste [PDF]

OP Lasku – OP Laskun kuluttajaehdot [PDF]

Lue lisää: Op.fi

AfterPay

Lue lisää: AfterPay.fi